sz@ra

30 tekstów – auto­rem jest sz@ra.

Dlacze­go zdra­da tak bar­dzo boli?
-Nie dla­tego, że czu­jemy się oszu­kani tyl­ko dla­tego, że czu­jemy się bez­wartościowi, nie mający nic do zaofe­rowa­nia, puści..:( 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 lipca 2011, 13:25

Wal­czę z wiatrakami...
...z włas­ny­mi myślami... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 lipca 2011, 22:26

Miłość-Jed­no z tych uczuć które nie zni­ka tak szyb­ko jak się pojawia.. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 1 czerwca 2011, 19:57

Mie­szkam na końcu świata i żyję na krawędzi, gdzie nic nie mieści się w gra­nicach zdro­wego rozsądku... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 marca 2011, 20:56

A ja chciałabym być jak orzech,
zaw­sze twar­da i nie do rozgryzienia... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 stycznia 2011, 00:02

To dziw­ne, że wszys­tko jest w porządku a ja płacze... ze smut­ku... Je­dyne wytłumacze­nie te­go sta­nu -jes­tem po pros­tu kobietą. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 25 stycznia 2011, 23:16

Ludzie zaz­wyczaj kłócą się z miłości... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 grudnia 2010, 22:27

Nig­dy nie myl do­rosłości z dojrzałością.
Do­rosłość to tyl­ko możli­wość do­kony­wania wy­borów, doj­rzałość to umiejętność.. prze­de wszys­tkim god­ne­go znosze­nia porażek.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 grudnia 2010, 11:59

Nie wys­tar­czy żyć, na­leży przeżywać...
Każdą chwilę... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 11 grudnia 2010, 15:48

To miłość spra­wia że su­biek­ty­wizm dru­giej oso­by sta­je się dla nas obiek­tywną prawdą... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 24 listopada 2010, 20:38

sz@ra

sz@ra

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność